ضوابط مربي مهارت آموزي الکترونيکي

- توانايي به کار گيري سيستم هاي يادگيري الکترونيکي

- توانايي استفاده از محيط يادگيري الکترونيکي و سامانه ابزارهاي آن براي آموزش الکترونيکي

- توانايي اجراي نقش هاي مربي الکترونيکي

- توانايي استفاده از راهبردهاي يادگيري

- ياددهي در محيط الکترونيکي

- توانايي طراحي آموزش الکترونيکي با تاکيد بر ويژگيهاي بزرگسالان

- توانايي طراحي مکانيزم هاي موثر جهت تضمين موفقيت کارآموزان در دوره هاي الکترونيکي

- توانايي بکارگيري فعاليتها و راهبردهاي فعالسازي محيط يادگيري برخط ( همزمان )

- توانايي به کار گيري روشهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در يادگيري الکترونيکي

 فايل راهنماي مربي در سامانه مهارت آموزي الکترونيکي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور(دريافت فايل)


آخرین تغییر: جمعه، 15 اسفند 1393، 1:54 عصر