ضوابط

ضوابط آموزش الکترونيکي

1-    مندرجات فرم هاي ثبت نام بايستي دقيق و صادقانه تکميل شود.

2-    مسئوليت صحت کليه مندرجات تکميل شده فرمهاي ثبت نام به عهده شخص داوطلب مي باشد.

3-  داوطلب موظف است برنامه هاي کاري خود را براساس برنامه آموزشي سامانه مهارت آموزي الکترونيکي تنظيم نمايد .

4-    داوطلب موظف است طبق برنامه زمانبندي در دوره کلاسهاي عملي و آزمون شرکت نمايد.

5-  غيبت غير موجه بيش از 15 در صد کلاسهاي عملي باعث محروميت داوطلب از ادامه دوره آموزشي مربوطه، شرکت در آزمون و عدم پذيرش در دوره هاي آتي خواهد شد.

6-  داوطلبي که در حين دوره آموزشي نسبت به ترک دوره اقدام نمايند، 6 ماه از ثبت نام در دوره هاي سامانه الکترونيکي محروم خواهد شد.

7-  داوطلب موظف است کليه ضوابط و مقررات آئين نامه هاي آموزشي و انضباطي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، قانون جرايم رايانه اي مصوب سال 1388 و ضوابط سايت هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را رعايت نمايد. در غير اينصورت داوطلب خاطي مطابق مقررات مذکور مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

8-  داوطلبي که با توجه به نظر کميته انضباطي به سامانه، تجهيزات و ابنيه سازمان خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت خسارت مي باشند.

9-    سازمان هيچگونه تعهدي در قبال ايجاد اشتغال براي افراد آموزش ديده ندارد.

آخرین تغییر: جمعه، 15 اسفند 1393، 2:04 عصر