فناوری اطلاعات
بهار کريمپور

فناوری اطلاعات

استاد دوره: خانم بهار کریمپور

تاسیسات
فرزاد رضایی

تاسیسات

استاد دوره: جناب آقای فرزاد رضایی

PLC
سليمان طاهرآذر

PLC

استاد دوره: جناب آقای سلیمان طاهر آذر

برق صنعتی
فاروق محمد امینی

برق صنعتی

استاد دوره: جناب آقای فاروق محمد امینی