قرارگاه مهارت آموزي 

PLC قرارگاه مهارت آموزی

PLC قرارگاه مهارت آموزی

توجه : این دوره فقط برای سربازان قرارگاه مهارت آموزی تهیه شده است و به سایر افراد خدمات و گواهینامه داده نمی شود. 

کارآفرینی مقدماتي KAB

کارآفرینی مقدماتي KAB

توجه : این دوره فقط برای سربازان قرارگاه مهارت آموزی تهیه شده است و به سایر افراد خدمات و گواهینامه داده نمی شود. 

رايانه كار مايكروسافت پروجكت درجه دو
سيدعلي موسوي

رايانه كار مايكروسافت پروجكت درجه دو

توجه : این دوره فقط برای سربازان قرارگاه مهارت آموزی تهیه شده است و به سایر افراد خدمات و گواهینامه داده نمی شود.