بحران، سکوی پرتاب کسب و کارهای متمایز
علیرضا جمشیدی

بحران، سکوی پرتاب کسب و کارهای متمایز

مدرس: جناب آقای علیرضا جمشیدی

تاریخ برگزاری: 12 مرداد 99

ساعت کلاس: 10 تا 11.30

استان مجری: گیلان


نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها
یاسر متحدین

نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها

مدرس: جناب آقای یاسر متحدین

تاریخ برگزاری: 99/4/25

ساعت کلاس: 10 تا 12

استان مجری: خراسان رضوی

مسیر شغلی کارآفرینی
پريا  بگلريپریا بگلریرضا حاجي علي اکبريدکتر داریانی

مسیر شغلی کارآفرینی

مدرس: سرکار خانم دکتر داریانی

تاریخ شروع کلاس: چهارشنبه 99/2/24

ساعت کلاس: 10-12 

مربیگری کارآفرینی
پريا  بگلريپریا بگلریپریا بگلری 2رضا حاجي علي اکبريدکتر زعفریاندکتر شریعتدکتر هاشمی

مربیگری کارآفرینی

مدرسین: جناب آقای دکتر زعفریان،آقای دکتر هاشمی، آقای دکتر شریعت

تاریخ شروع کلاس: 99/2/23

ساعت کلاس: 10-12

مدل های مفهومی کارآفرینی، استارت آپ، شتاب دهنده، منتور
پریا بگلری 2رضا حاجي علي اکبريدکتر خاوندکار

مدل های مفهومی کارآفرینی، استارت آپ، شتاب دهنده، منتور

مدرس: جناب آقای دکتر خاوندکار

تاریخ شروع کلاس: 99/2/22
ساعت کلاس: 10-12

آشنایی تخصصی با الگوی استارت آپ برای برون رفت کسب و کارهای آسیب دیده از رکود ناشی از تحریم ها و کرونا
همایون کاوه

آشنایی تخصصی با الگوی استارت آپ برای برون رفت کسب و کارهای آسیب دیده از رکود ناشی از تحریم ها و کرونا

مدرس: جناب آقای دکتر همایون کاوه

شروع دوره: 3 تیر 99

ساعت برگزاری: 10 الی 11.30

استان مجری: گیلان